การประชุมคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อขับเคลื่อนโครงการความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อขับเคลื่อนโครงการความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564โดยมี พระครูวิจิตรธรรมนิเทศก์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และนายนิติศาสตร์ จันทร์เดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,773