ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

 ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) 

 

ชื่อ-นามสกุล  นางกณิกนันต์  ล้อสีทอง
ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประวัติการศึกษา  

1. ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต

ประวัติการรับราชการ
1. ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2. เลขานุการกรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ                       

3. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,014