ITA

 

ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
หัวข้อ ลิงค์
 01. โครงสร้างหน่วยงาน

  https://sti.onab.go.th/th/content/page/index/id/295

 02. ข้อมูลผู้บริหาร   https://sti.onab.go.th/th/content/page/index/id/4331
 03. อำนาจหน้าที่   https://sti.onab.go.th/th/content/page/index/id/3
 04. แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน   https://sti.onab.go.th/th/content/category/index/id/4
 05. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน   https://sti.onab.go.th/th/content/page/index/id/29
 06. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   https://sti.onab.go.th/th/content/category/index/id/7
 07. ข่าวประชาสัมพันธ์   https://sti.onab.go.th/th/content/category/index/id/9
 08. Q&A   https://sti.onab.go.th/th/faq/question
 09. Social Network   https://www.facebook.com/sti.onab
 10. แผนการดำเนินงานประจำปี   https://sti.onab.go.th/th/content/category/index/id/8
 11. รายงานการกำกับติดตามดำเนินงานรอบ 6 เดือน  
 12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   https://sti.onab.go.th/th/content/category/index/id/5
 13. คู่มือหรือมาตรการการปฏิบัติงาน  
 14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ   https://sti.onab.go.th/th/content/category/index/id/16
 15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ข้อมูลสถิติพระ-วัดในจังหวัดสุโขทัย)   https://sti.onab.go.th/th/content/category/index/id/17
 16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
 17. E-Service   https://sti.onab.go.th/th/weblink/item/index/id/1
 18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
 19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน  
 20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
 21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
 22. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง   https://sti.onab.go.th/th/content/category/index/id/39
 23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
 24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี  
 25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา  
 28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  
 29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนกาทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 30. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   https://ic.onab.go.th/th/index.php?option=com_ckforms&view=ckforms&id=2&Itemid=153
 31. ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  
 32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
 34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
 35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
 36. การประเมินความเสี่ยวการทุจริตประจำปี  
 37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสียงการทุจริต  
 38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   https://sti.onab.go.th/th/content/page/index/id/2
 39. แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี  
 40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน  
 41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  
 42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
 43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
|

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,057