คณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ลงพื้นที่ตรวจติดตามจังหวัดสุโขทัย

คณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”  ลงพื้นที่ตรวจติดตามจังหวัดสุโขทัย

วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.  นายสุชาติ ทีคะสุข  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  ถวายการต้อนรับ พระเทพรัตนนายก  ประธานคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”  ประจำปี ๒๕๖๖ และคณะ  ณ  วัดบ้านป้อม  บ้านป้อม  หมู่ที่ ๓  อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย  โดยมีพระเทพวชิรเวที เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย  และพระสังฆาธิการในเขตจังหวัดสุโขทัย  พร้อมด้วยนายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย และนายสหัส  บรรจงเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  พร้อมบุคลากรในสังกัด  หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน  ภาคีเครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชน  ร่วมถวายการต้อนรับและรับการตรวจติดตามการดำเนินงานตามโครงการฯ  “หมู่บ้านรักษาศีล ๕  การตรวจติดตามดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” พ.ศ. ๒๕๖๕  เพื่อส่งเสริมสามัคคีและประโยชน์สูงสุดของประชาชน เกิดความร่มเย็นและสันติสุข และการเผยแผ่หลักพุทธธรรมให้ประชาชนใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 259,045