การประชุมเพื่อเตรียมรับการตรวจติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนาและผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุมเพื่อเตรียมรับการตรวจติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  โดยได้นิมนต์พระมหากายาสิทธิ์ สิทฺธาภิภู ป.ธ.๙ รองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เป็นที่ปรึกษาในการประชุม
ในการนี้ นายโสไกร  ใจหมั้น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมการประชุม 
ณ วัดโบสถ์มณีราม ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,066