พิธีตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยคและมอบใยประกาศนียบัตร ประโยค ๑ - ๒ แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ พระพรหมโมลี ผู้รักษาราชการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์เป็นประธานพิธีตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตรบาลีประโยค ๑-๒ ให้แก่พระภิกษุ-สามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ โดยมี นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (หนเหนือ) หัวหน้าส่วนราชการ คณะสงฆ์ และประชาชน ร่วมพิธี
ในการนี้ นายโสไกร  ใจหมั้น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธี
ณ มหาศาลาหทัยนเรศกร์ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,038