สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมชี้แจงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาและจัดการศาสนาสมบัติของวัด ณ พระอุโบสถวัดหนองโว้ง พระอารามหลวง ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

          สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย นำโดย นางสาวอนงค์ จันทร์ฉ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายวิเจษฐชัย อาจสงคราม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายคมสันต์ เทือกตา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อชี้แจงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาและจัดการศาสนาสมบัติของวัด โดยมีพระราชวิมลเมธี ดร. เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน ณ พระอุโบสถวัดหนองโว้ง พระอารามหลวง ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  

          โดยมีรายละเอียดเนื้อหา ประกอบด้วย

          - พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑) หมวด ๕ เรื่อง วัด ประกอบด้วย มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ และหมวด ๖ เรื่อง ศาสนสมบัติ มาตรา ๔๐ หมวด ๘ มาตรา ๔๕

          -  กฎกระทรวง ว่าด้วยการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด พ.ศ. ๒๕๖๔ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 73,745