โครงการสร้างเสริมศักยภาพด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย จัดอบรมโครงการสร้างเสริมศักยภาพด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดร่วมกัน  ในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมถึงส่งเสริมให้พระธรรมทูตได้พัฒนาและต่อยอดงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  โดยได้รับเกียรติจาก พระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายนิติศาสตร์ จันทร์เดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงาน โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 24,990