[ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ] - [ ประชาชนทั่วไป ] - [ องค์กร/หมู่คณะ ]