บุคลากร

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย 

 

 

นางจรรยา  รัตนเลขา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย
 
 

 

   นายสุเมธ  วังคะออม
  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา
 
 

 

 
นางปริญญา เหมรา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ 

นายวิเจษฐชัย อาจสงคราม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

นายคมสันต์ เทือกตา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายชินวัฒน์  มาสูตร์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวปุญชรัสมิ์  ภัทรภิรมย์รักษ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสุภาพร ปรีเปรม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

 
นายประภา คงเสาร์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวสุภารัตน์ เมฆแจ้ง
พนักงานทำความสะอาด
 

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 641,952