แบบการขอรับงบประมาณงบเงินอุดหนุน สมทบการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม

ไฟล์เอกสารประกอบ
docx 1. แบบคำขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ (กรณีสำนักปฏิบัติธรรม) |
docx 2. แบบประมาณการค่าใช้จ่ายและแผนการดำเนินงาน |
docx 3. แบบรายละเอียดภาพถ่าย |
pdf 4. สำเนาประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง การของบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |
pdf สำเนาประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ |
pdf สำเนาประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 641,952