พศจ.สุโขทัย ร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และแผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางปริญญา เหมรา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสุภาพร ปรีเปรม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และแผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน ณ หอประชุมรักษ์ศิลปไทย วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 642,216