รายงานสรุปจำนวนวัด พระภิกษุ และสามเณรในจังหวัดสุโขทัย

จำนวนวัดในจังหวัดสุโขทัย

วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดสุโขทัย 369 วัด
มหานิกาย 358 วัด
ธรรมยุต 11 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด
พระอารามหลวง 4 วัด
มหานิกาย 4 วัด
ธรรมยุต - วัด
วัดราษฎร์ 369 วัด
มหานิกาย 354วัด
ธรรมยุต 11 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด


จำนวนพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดสุโขทัย
พระภิกษุ 2,635 รูป
มหานิกาย 2,565 รูป
ธรรมยุต 70รูป
สามเณร 241 รูป
มหานิกาย 236รูป
ธรรมยุต 5รูป

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562