ประชุมพระสังฆาธิการระดับวัดจังหวัดสุโขทัย ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๕

วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ นางสาวเกษสุดา ต.เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับวัดจังหวัดสุโขทัย ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๕ และร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติก่อนการบรรพชาอุปสมบทและงานตามบทบาทภารกิจของสำนักงาน โดยมีพระพรหมโมลี เจ้าคณะภาค ๕ เป็นประธาน และบรรยายงานระเบียบกฎเกณฑ์ของคณะสงฆ์ฯ ณ วัดหนองโว้ง พระอารามหลวง ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  

ภาพ/ข่าว คมสันต์ เทือกตา :