นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนวัดเหมืองนาวิทยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ คณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัยร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย โดยนางสาวเกษสุดา ต.เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย และนางสาวดารารัตน์ เทพมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ร่วมออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดเหมืองนาวิทยา ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  

ภาพ/ข่าว คมสันต์ เทือกตา :