วิสัยทัศน์พันธกิจและกลยุทธ์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย

วิสัยทัศน์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย
สนองงานคณะสงฆ์     บริการประชาชน    พัฒนาและอนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางพระพุทธศาสนา


พันธกิจ
1. สนองงานคณะสงฆ์  ทำนุบำรุง ดูแลรักษา และพัฒนากิจการคณะสงฆ์
2. จัดระบบวัดร้าง   และศาสนสมบัติกลาง
3. ส่งเสริมและพัฒนาวัด ศาสนสถาน และ ศาสนวัตถุให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

กลยุทธ์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย
1. พัฒนากิจการพระพุทธศาสนา สนองงานคณะสงฆ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
2. ส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา
3. ดูแลการจัดวัด  สำนักสงฆ์  ที่พักสงฆ์   วัดร้าง  และศาสนสมบัติกลางภายในจังหวัด