Get Adobe Flash player

เว็บ สนง.พระพุทธศาสนา

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้66
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้109
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้392
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว748
mod_vvisit_counterเดือนนี้175
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3155
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด787056

ขณะนี้มีผู้ชม 2
IP ของคุณ: 103.55.142.142
,
Now is: 2020-07-02 13:11

Login FormHome วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย

วิสัยทัศน์ (Vision)

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ให้มีความมั่นคงยั่งยืน และสังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม


พันธกิจ (Mission)

๑. เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัยให้มีความมั่นคงยั่งยืน

๒. สนับสนุนส่งเสริมและจัดการศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย  เพื่อพัฒนาให้สังคมมีความรู้คู่คุณธรรม

๓. สนับสนุนและจัดการศึกษาสงฆ์เพื่อผลิต และพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรม เผยแผ่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง

๔. พัฒนาระบบการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติในจังหวัดสุโขทัยให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม


เป้าประสงค์ (Goal)

๑. สถาบันพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัยมีความมั่นคงและยั่งยืน

๒. พระสงฆ์จังหวัดสุโขทัยมีความรู้ในหลักธรรมอย่างลึกซึ้ง และสามารถเผยแผ่หลักธรรมได้อย่างถูกต้อง  และมีความทันสมัยรวมทั้งมีความรู้เรื่องสังคม ความเปลี่ยนแปลงของสังคมในทุกมิติ

๓. ประชาชนจังหวัดสุโขทัยทุกเพศทุกวัยได้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ทำให้สังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม

๔. เพิ่มศาสนทายาทเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน

๕. เพิ่มมูลค่าศาสนสมบัติจังหวัดสุโขทัยให้เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอย่างสูงสุด

๖. จัดระบบสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัยเพื่อให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อน  ให้พระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัยมีความมั่นคง ยั่งยืน และสังคมมีความรู้ด้วยหลักพุทธธรรม


ยุทธศาสตร์ (Strategic)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ อุปถัมภ์ คุ้มครอง พระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยั่งยืน  มี ๔ กลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการยกฐานะ บูรณะ พัฒนาศาสนสถานและศาสนสมบัติ

กลยุทธ์ที่ ๒ ดูแลรักษา ทำนุบำรุงและจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง

กลยุทธ์ที่ ๓ จัดประโยชน์วัดร้างและศาสนสมบัติกลาง

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริม อุปถัมภ์กิจการคณะสงฆ์ให้เข้มแข็ง 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากร ทางพระพุทธศาสนาให้มีความเข้มแข็ง  มี ๓ กลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุน ให้คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ได้รับการศึกษาทางพระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึง

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรทางพระพุทธศาสนา

กลยุทธ์ที่ ๓ เพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรทางพระพุทธศาสนา ในการสนองงานคณะสงฆ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย มี ๒ กลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดให้มีพุทธมณฑลประจำจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและเป็นศูนย์การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำกิจกรรมต่างๆ โดยให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเผยแผ่

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของสังคม ในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  มี ๓ กลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุน ให้วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์กลางในการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมกิจกรรมการเผยแผ่และการใช้หลักธรรมในการดำรงชีวิต

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรเครือข่าย จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา อย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร  มี ๒ กลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ ๑ บริหารจัดการองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ให้มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน


ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators)

(๑) ทุกหน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และคณะสงฆ์มีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลากหลายรูปแบบ

(๒) มีการพัฒนาระบบ กลไกการบริหารจัดการดำเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีระบบบริหารจัดการทางวิชาการองค์ความรู้ในเรื่องของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีหลักสูตรและจำนวนบุคลากรผู้ทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และมีระบบกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในมิติต่างๆ

(๓) การสนองงานของรัฐและคณะสงฆ์ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์ต่องานพระพุทธศาสนาและเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง