Get Adobe Flash player

เว็บ สนง.พระพุทธศาสนา

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้63
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้109
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้389
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว748
mod_vvisit_counterเดือนนี้172
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3155
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด787053

ขณะนี้มีผู้ชม 2
IP ของคุณ: 103.55.142.142
,
Now is: 2020-07-02 12:34

Login FormHome อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗

   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

   ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

              ก. ราชการบริหารส่วนกลาง
                  (๑) สํานักงานเลขานุการกรม
                  (๒) กองพุทธศาสนศึกษา
                  (๓) กองพุทธศาสนสถาน
                  (๔) กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
                  (๕) สํานักงานพุทธมณฑล
                  (๖) สํานักงานศาสนสมบัติ
                  (๗) สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

             ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
                  สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด


   ข้อ ๑๔ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
            (๑) ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา เพื่อกําหนดนโยบาย ในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข
            (๒) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการของหน่วยงาน ในความดูแลของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  รวมทั้งรายงานผลการดําเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
            (๓) ส่งเสริม ดูแล รักษา และทํานุบํารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งดูแล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง    ในจังหวัด
            (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด
            (๕) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านพุทธศาสนศึกษา รวมทั้งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดภายในจังหวัดให้ผู้เรียน มีความรู้คู่คุณธรรม และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา
            (๖) รับสนองงาน ประสานงาน และสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ ตลอดจนการดําเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
           (๗) ส่งเสริมและประสานการดําเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสําคัญ ทางพระพุทธศาสนา
           (๘) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของสํานักงาน ซึ่งกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
           (๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย