Get Adobe Flash player

เว็บ สนง.พระพุทธศาสนา

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้24
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้114
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้460
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว760
mod_vvisit_counterเดือนนี้460
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3705
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด784186

ขณะนี้มีผู้ชม 2
IP ของคุณ: 103.55.142.142
,
Now is: 2020-06-05 05:04

Login FormHome โรงเรียนราชธานีวิทยาลัย

โรงเรียนราชธานีวิทยาลัย

โรงเรียนราชธานีวิทยาลัย
วัดราชธานี ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ประวัติความเป็นมา

"ท่านพระครูอุทัยธีรคุณ" เจ้าอาวาสวัดราชธานี ได้พิจารณาเห็นว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ของกรมการศาสนา (เดิม) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนส่งเสริมการศึกษาและสงเคราะห์พระภิกษุสามเณร (กุลบุตร) ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนค้นคว้าหาความรู้อย่างกว้างขวางทั้งความรู้ทางโลกและทางธรรม อันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่การประกาสศาสนธรรม และการดำรงชีวิตทั้งแก่ผู้ศึกษาเอง และสังคมส่วนรวม

ดังนั้น เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ พระครูอุทัยธีรคุณ เจ้าอาวาสวัดราชธานี ได้นิมนต์พระมหาจำรัส สิริปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดตระพังทอง พระปลัดเรียน สิริธโร รองเจ้าอาวาสวัดคูหาสุวรรณ และเชิญคณะศรัธทาวัดราชธานีประชุมปรึกษาหารือ ในการจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ณ วัดราชธานี พร้อมกันนี้ นายสว่าง ทรัพย์รำลึก ได้ขอเสนอตั้งชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนอุทัยธีรวิทยา" ทั้งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้คิดริเริ่มและดำเนินการจัดตั้งโรงเรียน คณะกรรมการในที่ประชุมเห็นชอบด้วย แต่พระครูอุทัยธีรคุณ ให้ความเห็นว่าโรงเรียนตั้งอยู่ในวัดและเป็นสมบัติของวัด จึงสมควรเอาชื่อของวัดตั้งเป็นชื่อโรงเรียน จึงเสนอชื่อ "โรงเรียนราชธานีวิทยา" และมีอาจารจ์บุญเลิศ นวลทรง ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม เสนอคำว่า "ลัย" ต่อท้ายอีกคำหนึ่ง ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ตั้งชื่อว่า "โรงเรียนราชธานีวิทยาลัย"

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ พระครูอุทัยธีรคุณ เจ้าอาวาสวัดราชธานี ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ไปยังกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือที่ รธ.๓๘/๑๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ในปีการศึกษา ๒๕๒๓ ขอเปิดชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ มีนักเรียนจำนวน ๓๖ รูป มีครู ๖ ท่าน โดยทางวัดใช้ทุนของผู้มีจิตศรัธทาตั้งเป็นกองทุนบำรุงและส่งเสริมการศึกษาชื่อ "ทุนการศึกษาคณะสามัคคีฝ้ายเทศ" คืออาจารย์ผาด ฝ้ายเทศ มอบทุนการศึกษา จำนวน ๒๑,๐๕๒.๗๕ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันห้าสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

โรงเรียนราชธานีวิทยาลัย ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามใบอนุญาต เลขที่ ๙๓/๒๕๒๓ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๓

พระครูอุทัยธีรคุณ (พระมหาเฉลิม กุสลธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดราชธานี ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ตามใบแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ เลขที่ ๙๓/๒๕๒๓ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๓

พระมหาจำรัส สิริปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดตระพังทอง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ตามใบแต่งตั้ง เลขที่ ๙๓/๒๕๒๓ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๓

ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๓๔ พระครูอัทัยธีรคุณ เจ้าอาวาสวัดราชธานี ผู้จัดการโรงเรียนวัดราชธานีวิทยาลัย ได้ขออนุญาตขยายชั้นเรียนเป็นระดับมัธยมตอนตั้ (ม.๑-๓) ต่อกระทรวงศึกษาธิการ โดยผ่านทางกรมการศาสนา ตามหนังสือที่ รว.๐๖/๒๕๒๔ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔ กระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้ขยายชั้นเรียนเป็นระดับมัธยมตอนต้น ตามหนังสืออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ ๐๔๐๔/๖๗๙๑ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๔

โรงเรียนราชธานีวิทยาลัย มีจำนวนนักเรียนมาศึกษาเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมต้นแล้ว ส่วนมากจะลาสิกขาบท เนื่องจากฐานะทางการเงินทางบ้านไม่ดี แต่อนาคตจะไปได้ดีกว่านี้ ท่านพระครูอุทัยธีรคุณ ผู้จัดการโรงเรียนจึงได้ประชุมคณะกรรมการโรงเรียน คณะครูอาจารย์ ปรึกษาหารือ เรื่องการขยายการศึกษาให้ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาต่อสูงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ในที่ประชุมเห็นชอบด้วยที่จะขยายชั้นเรียน เพราะเป็นการให้การศึกษาดีกว่าจะลาสิกขาแล้วไม่มีอนาคตเลย ผู้จัดการโรงเรียนจึงได้ทำเรื่องเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ โดยผ่านกรมการศาสนา ขออนุญาตขยายการศึกษาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) และได้รับอนุญาตให้ขยายการศึกษาได้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๒๙ เป็นต้นมา